Privacyverklaring

Stichting Timmerdorp Gorinchem, gevestigd te Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Timmerdorp Gorinchem is te bereiken via info@timmerdorpgorinchem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Timmerdorp Gorinchem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons contactformulier in te vullen of door middel van overige correspondentie
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Timmerdorp Gorinchem verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timmerdorpgorinchem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Timmerdorp Gorinchem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je deelname aan Timmerdorp te verwerken
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Timmerdorp Gorinchem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Contactgegevens / NAW (adres, e-mail, telefoon) Inschrijven voor deelneming en communicatie Tot 1 jaar en 1 maand na deelname
 
Geboortedatum Inschrijven voor
deelneming
Tot 1 jaar en 1
maand na deelname
Evt. medische gegevens Uit voorzorgsmaatregelen tijdens evenement Tot 1 jaar en 1 maand na deelname
 
Kaartnummer Identificatie Tot 1 jaar en 1
maand na deelname
Contactgegevens huisarts en tandarts Uit voorzorgsmaatregelen tijdens evenement Tot 1 jaar en 1 maand na deelname
 
Noodnummer
ouders/verzorgers/famillie
Handelen bij
(medische) noodzaak
Tot 1 jaar en 1
maand na deelname
 
Evt. mailwisseling of ander schriftelijk contact Communicatie Tot 3 jaar na contactmoment
 
Identiteitsbewijs Om
leeftijd te bevestigen
Wordt direct  na
inschrijving vernietigd
Foto’s Marketing Geen termijn
Kledingmaat
vrijwilligers
Uitreiken van
herkenbare kleding
Tot 1 jaar en 1
maand na deelname
 
Locatie en gegevens over activiteiten op onze website Om website te verbeteren en te onderzoeken wat bezoekers op onze
website doen.
Maximaal 2 jaar
 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Timmerdorp Gorinchem deelt foto’s van het evenement met verschillende derden.  Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Timmerdorp Gorinchem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Timmerdorp Gorinchem jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Timmerdorp Gorinchem gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Timmerdorp Gorinchem gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Timmerdorp Gorinchem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@timmerdorpgorinchem.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Timmerdorp Gorinchem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Timmerdorp Gorinchem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@timmerdorpgorinchem.nl